منگنه کوب بادی ام تی 8016

مدل طول منگنه ضخامت منگنه پهنای منگنه تاج منگنه نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت فشار هوا
Crown Fine Wire Stapler MT 8016 6 - 16 mm 0.65 mm 0.95 mm 12.8 mm Glued Strip 0.95 kg 213*44*105 (mm) 157 pcs 4.9 - 7.0 kg/cm2