منگنه کوب بادی 8016 بی

مدل طول منگنه ضخامت منگنه پهنای منگنه تاج منگنه نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت فشار هوا
Crown Fine Wire Stapler MT 8016B 6 - 16 mm 0.65 mm 0.95 mm 12.8 mm Glued Strip 0.94 kg 208*50*145 (mm) 140 pcs 3.5 - 6 kg/cm2