منگنه کوب بادی سنگین ان 851 اف

مدل طول منگنه ضخامت منگنه پهنای منگنه تاج منگنه نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت فشار هوا
N851F 7/16 Crown Heavy Wire Stapler 25 - 50 mm 1.4 mm 1.6 mm 1.8 mm Glued Strip 2.81 kg 345*100*287 (mm) 140 pcs 5.6 - 8.4 kg/cm2