میخ شانه ای اس کا(اف)

مدل طول پوشش تعداد در جعبه تعداد جعبه در کارتن تعداد رشته های مفتول در باند
F-16 16mm مسوار 5000 28 100
F-19 19mm مسوار 5000 24 100
F-25 25mm مسوار 5000 20 100
F-30 30mm مسوار 5000 16 100
F-35 35mm مسوار 5000 16 100
F-40 40mm مسوار 5000 12 100
F-45 45mm مسوار 5000 12 100
F-50 50mm مسوار 5000 12 100

تاج : 1/9

پهنا : 1.25

ضخامت : 1/05

گیج : 18