میخ شانه ای تی ان

مدل طول پوشش تعداد در جعبه تعداد جعبه در کارتن تعداد رشته های مفتول در باند
TN-25 25mm مسوار 2520 4 40
TN-32 32mm مسوار 2520 4 40
TN-38 38mm مسوار 2520 4 40
TN-44 44mm مسوار 2520 4 40
TN-50 50mm مسوار 2520 4 40
TN-55 55mm مسوار 2520 4 40
TN-62 62mm مسوار 2520 4 40

تاج : 5/5

پهنا : 2/20

ضخامت : 1/90

گیج : 14