میخ شانه ای تی پو

مدل طول پوشش تعداد در جعبه تعداد جعبه در کارتن تعداد رشته های مفتول در باند
T-25 25mm مسوار 2500 18 50
T-32 32mm مسوار 2500 18 50
T-38 38mm مسوار 2500 12 50
T-45 45mm مسوار 2500 12 50
T-50 50mm مسوار 2500 12 50

تاج : 2/7

پهنا : 1/60

ضخامت : 1/40

گیج : 16