سوزن منگنه سری 35

مدل طول پوشش تعداد در جعبه تعداد جعبه در کارتن تعداد رشته های مفتول در باند
3515 15mm مسوار 2000 10 50
3518 18mm مسوار 1600 10 50

تاج : 35

پهنا : 2/20

ضخامت : 0/85