سوزن منگنه سری 80

مدل طول پوشش تعداد در جعبه تعداد جعبه در کارتن تعداد رشته های مفتول در باند
8004 4mm مسوار 9000 28 125
8006 6mm مسوار 6000 28 125
8008 8mm مسوار 5000 28 125
8010 10mm مسوار 4000 28 125
8012 12mm مسوار 3000 28 125
8014 14mm مسوار 3000 28 125
8016 16mm مسوار 2500 28 125

تاج : 12/80

پهنا : 0/95

ضخامت : 0/65

گیج : 21