سوزن منگنه سری 88

مدل طول پوشش تعداد در جعبه تعداد جعبه در کارتن تعداد رشته های مفتول در باند
8816 16mm مسوار 1800 28 100
8818 18mm مسوار 1800 28 100
8820 20mm مسوار 1600 28 100
8822 22mm مسوار 1400 28 100

تاج : 13

پهنا : 1.05

ضخامت : 0.60

گیج : 18