سوزن منگنه سری 92

مدل طول پوشش تعداد در جعبه تعداد جعبه در کارتن تعداد رشته های مفتول در باند
9220 20mm مسوار 1200 24 100
9225 25mm مسوار 1200 20 100
9230 30mm مسوار 1200 16 100
9235 35mm مسوار 1200 16 100
9240 40mm مسوار 1200 12 100

تاج : 8/70

پهنا : 1/25

ضخامت : 1.05

گیج : 18