سوزن منگنه سری 97

مدل طول پوشش تعداد در جعبه تعداد جعبه در کارتن تعداد رشته های مفتول در باند
9710 10mm مسوار 10000 18 125
9715 15mm مسوار 6750 18 125
9720 20mm مسوار 5000 18 125
9725 25mm مسوار 4000 18 125

تاج : 6

پهنا : 0/95

ضخامت : 0/70

گیج : 20