سوزن منگنه اداری

مدل طول پوشش تعداد در جعبه تعداد جعبه در کارتن تعداد رشته های مفتول در باند
24/6 6mm مسوار 10000 25 100
24/8 8mm مسوار 4000 60 100

تاج : 12/8

پهنا : 0/65

ضخامت : 0/45